Algemene voorwaarden

1.     Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer:  Nailbar B.V.

Vestigings- en bezoekadres:
Per 01-01-2024    

de Huufkes 81i

5674TL Nuenen

Telefoonnummer: 06-41401686

Bereikbaarheid:
Maandag t/m vrijdag van 09:00u - 12:00u en van 12:30u - 17:00u.

E-mailadres: info@nailbar.nl

Openingstijden groothandel:
Maandag t/m vrijdag van 11:00u - 12:00u en van 12:30u - 15:00u.

 

KvK-nummer: 73858358

BTW-nummer: RSIN 859688781


2.     Toepasselijkheid

 1. Door deze algemene voorwaarden worden beheerst: alle overeenkomsten en aanbiedingen van Nailbar aangaande het door haar verkopen van nagelstylingsproducten en toebehoren, onderhoud daarop en het geven van cursussen op het gebied van nagelstyling.

 2. Tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de toepasselijkheid van de door wederpartij gehanteerde voorwaarden expliciet van de hand gewezen.

 3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien en voor zover deze expliciet met Nailbar zijn overeengekomen.

 4. Indien Nailbar schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven deze algemene voorwaarden van Nailbar voor het overige van kracht, ook al wordt dit niet expliciet gesteld.

 5. De wederpartij kan geen rechten voor toekomstige overeenkomsten ontlenen aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden.

 6. Nailbar is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. 30 dagen voor het van kracht gaan van de nieuwe versie van deze voorwaarden zal zij deze aan de wederpartij met wie zij een duurovereenkomst heeft gesloten, doen toekomen. Indien de wederpartij de nieuwe versie 8 dagen na toezending nog steeds zonder bezwaar heeft behouden, zijn op alle nieuwe bestellingen de nieuwe versie van deze algemene voorwaarden van toepassing.

 7. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch zal worden gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van de algemene voorwaarden via elektronische weg aan de koper ter beschikking worden gesteld. Dit gebeurt op een manier waardoor de koper op eenvoudige manier de voorwaarden kan opslaan, zodat hij deze kan raadplegen, mocht dit nodig zijn.


3.     Aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of individuele voorwaarden heeft, zal dit bij het product vermeld zijn.

 2. Het doen van aanbiedingen door Nailbar is vrijblijvend en verbindt haar niet dienovereenkomstig te contracteren, tenzij expliciet het tegendeel schriftelijk is aangegeven.

 3. De toepasselijkheid van het bepaalde in artikel 3:61 lid 2 en 3 BW wordt expliciet uitgesloten.

 4. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten, inhoud en/of diensten. De beschrijving is gedetailleerd genoeg om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. De afbeeldingen die gebruikt worden van Nailbar zijn zo goed als waarheidsgetrouw. Het is mogelijk dat een afbeelding iets kan afwijken door bijvoorbeeld kleurinstellingen of verpakkingsveranderingen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Nailbar niet.

   

4.     Prijzen

 1. Tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen gelden alle opgegeven prijzen exclusief BTW en exclusief verzend- en rembourskosten. Onder voorbehoud van drukfouten.

 2. Alle kosten in verband met de invoer van de producten waaronder invoerrechten, belastingen en inspecties van overheidswege komen voor rekening van de wederpartij.

 3. Nailbar behoudt zich te allen tijde het recht voor om prijzen, modellen, kleuren en inhoud van verpakkingen te wijzigen, alsook producten uit de handel te nemen.

 4. Nailbar is gerechtigd in geval van verhoging van één of meer kostprijsfactoren de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen. Een en ander met inachtneming van de eventuele ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande daarentegen dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij het tot stand komen van de overeenkomst worden gemeld.


5.     Levering en transport

 1. Producten van het merk Hand & Nail Harmony worden niet verstuurd naar Belgische klanten. Hieronder vallen de volgende productlijnen:

  • Gelish Soak Off Gel Polish

  • Gelish Hard Gel

  • Prohesion Acryl

  • Gelish Polygel

  • Gelish Dip

  • Morgan Taylor

  • Toebehoren van Gelish, Morgan Taylor en Harmony

 2. Een overeengekomen levertijd respectievelijk de termijn waarbinnen de werkzaamheden moeten worden verricht, geldt altijd bij benadering en wordt geacht niet funest te zijn, tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen.

 3. Levering der zaken geschiedt aan het leveradres van Nailbar te Veghel aan De Amert 126. De producten worden haar toegezonden op verzoek van wederpartij. Verzendkosten worden verhaald bij de klant, mits deze een bestelling plaatst boven €50 excl. BTW.

 4. Indien de capaciteit van Nailbar op enig moment niet toereikend is om aan alle orders te voldoen, is Nailbar bevoegd om zelf te bepalen aan welke orders in welke volgorde uitvoering zal worden gegeven, zonder dat de wederpartij hieraan enig recht op schadevergoeding kan ontlenen.

 5. Wanneer producten niet op voorraad zijn, wordt de koper hier altijd van op de hoogte gebracht. Mocht het nodig zijn, kan er dan tot een passende oplossing gekomen worden.

 6. Nailbar streeft ernaar om bestellingen die op werkdagen voor 15:00u gedaan zijn dezelfde dag nog te verzenden. Echter kunnen hier geen rechten aan worden verleend. Het is niet mogelijk aanvullingen of wijzigingen aan de order te doen wanneer deze gepakt en verwerkt is. Dit tijdslimiet geldt niet voor bestellingen die per mail of telefoon zijn gedaan.

 7. Bij bestellingen die per mail of telefoon gedaan zijn en waarbij de koper aangeeft de bestelling snel te willen ontvangen, zal Nailbar ernaar streven dit na te komen. In sommige gevallen kan hier dan om een betaalbewijs van de bank gevraagd worden.

 8. Eventuele gebreken met betrekking tot de geleverde producten of ten aanzien van vergissingen bij het factureren of de verzending van producten dient de wederpartij dit binnen 14 dagen na ontvangst van de producten te melden bij Nailbar. Heeft de wederpartij een fout gemaakt bij het bestellen, dan zijn kosten voor eventuele retourzending voor de wederpartij.

 

6.     Garantie

 1. Nailbar streeft ernaar om de wederpartij van correcte producten te voorzien die vrij zijn van materiaalfouten en fabricagefouten. Blijkt dat dit niet het geval is, is de wederpartij er vrij in om het product te retourneren naar Nailbar. Nailbar zal bekijken wat er mis is met het product en eventueel voor een nieuw product zorgen.

 2. Elektrische apparaten geleverd door Nailbar die binnen 12 maanden na levering defect zijn, kunnen ter observatie en eventuele reparatie worden voorgelegd aan Nailbar mits zij hier bij voorhand op geattendeerd zijn per mail of telefoon, retourverzending betaald is door de wederpartij en de aankoopbon/factuur is overlegd. Nailbar behoudt zich het recht voor te bepalen of het defecte apparaat wel of niet onder de garantie van het apparaat valt. Nailbar staat in voor retour- en reparatiekosten indien de reparatie onder de garantie valt. Bij val-, stoot- of waterschade vervalt de garantie.

   

7.     Reclame

 1. Een vordering uit hoofde van een verborgen gebrek is niet meer ontvankelijk indien deze wordt ingesteld nadat sinds de levering één jaar is verstreken.


8.     Ruilen & retourneren

 1. Tenzij anders wordt overeengekomen, worden geleverde en geaccepteerde producten door Nailbar enkel teruggenomen indien deze indien mogelijk ongebruikt, ongeopend en onbeschadigd zijn. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn* verstrijkt 14 dagen na de dag.

 2. Voor verkoopovereenkomsten: waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

 3. Wanneer een product geretourneerd wordt, verwachten wij dat het pakket compleet is. Voeg alle onderdelen van het product toe aan het pakket en zorg dat de onderdelen van de doos er ook bij zitten. Mits dit natuurlijk de reden is van retournering. Wanneer er niets mis is het met het product willen wij dit nog kunnen verkopen.

 4. Retourzendingen zijn voor kosten koper en op eigen risico. Indien zaken geheel of gedeeltelijk gebruikt zijn worden zij geacht te zijn goedgekeurd.


9.     Betaling

 1. Tenzij expliciet anders is overeengekomen, geschiedt levering uitsluitend tegen contante betalingen of vooruitbetalingen. Daaronder worden mede verstaan: betalingen per creditcard, iDeal of pincode. Bij overboekingen worden bestellingen verzonden op het moment dat de betaling ontvangen is.

 2. Nailbar is gerechtigd het totale of een gedeelte van het factuurbedrag te vorderen bij wijze van vooruitbetaling, alsmede om in nader overeen te komen gedeelten te factureren, dan wel anderszins voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichting door de wederpartij te verlangen. Indien de wederpartij aan dit verlangen niet tegemoetkomt, heeft Nailbar het recht de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden en dient wederpartij aan Nailbar de ten gevolge daarvan door laatst genoemde geleden schade te vergoeden.

 3. Indien wederpartij enig verschuldigd bedrag niet tijdig betaalt, is Nailbar gerechtigd, onverminderd haar rechten met name op grond van artikel 10 en 15 van deze voorwaarden, om bij de volgende leveringen c.q. verrichtingen contante betaling voorafgaand aan levering af te dwingen.

 4. Nailbar is gerechtigd opvolgende leveringen al dan niet voortvloeiende uit dezelfde koopovereenkomst op te schorten totdat het volledige bedrag is overgemaakt en bijgeschreven op het rekeningnummer van Nailbar indien de wederpartij een factuur niet binnen de toepasselijke termijn betaalt.

 5. Beschikbare betaalmogelijkheden zijn: Ideal, Bancontact / MisterCash, Creditcard, Visa en Maestro.

                                 

10.  Kosten

 1. Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaarders-, en advocaatkosten, zowel in als buiten rechte gemaakt, zijn begrepen, welke Nailbar maakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de wederpartij te bewerkstelligen, zijn ten laste van de wederpartij.

 2. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de gevorderde hoofdsom, met een minimum van € 34,00. Nailbar hoeft geen bewijs te leveren van de omvang van de kosten indien zij niet meer dan 15% van de gevorderde hoofdsom als buitengerechtelijke kosten claimt.

 3. De vergoeding van buitengerechtelijke kosten is verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van de advocaat of deurwaarder van Nailbar is gesteld, ongeacht de wederpartij daarvan op de hoogte is.


11.  Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle producten blijven eigendom van Nailbar, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen die de wederpartij op grond van enige overeenkomst aan Nailbar verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan wederpartij slechts verleend of, in voorkomend geval, overgedragen, onder de voorwaarde dat de wederpartij de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

 2. De wederpartij is niet gerechtigd de producten te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren voordat het eigendom van de producten op de wederpartij is overgegaan. Wederpartij is slechts gerechtigd de producten, waarvan Nailbar eigenaar is aan een derde te verkopen of af te leveren voor zover dit in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van wederpartij noodzakelijk is.

 3. De wederpartij zal Nailbar onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten indien en zolang Nailbar eigenaar van een product is. Bovendien zal de wederpartij Nailbar op Nailbar’s eerste verzoek mededelen waar de producten zich bevinden.

 4. Bij beslag, surséance van betaling, toepasselijkverklaring van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of faillissement van de wederpartij zal de wederpartij de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator onmiddellijk wijzen op de (eigendoms-)rechten van Nailbar. Wederpartij staat er voor in dat het beslag op de producten onmiddellijk wordt opgeheven. 

 5. Nailbar is door wederpartij onherroepelijk gemachtigd om zonder dat enige gerechtelijke tussenkomst noodzakelijk zal zijn iedere plaats te betreden waar de betreffende zaak of resultaat van dienstverlening zich bevindt en deze terug te nemen of te doen terugnemen, waar deze zich ook bevinden en al het overige te doen wat bevorderlijk kan zijn om het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen.


12.  Autorisatie

 1. Het is de wederpartij niet toegestaan opleiding te geven in de producten en systemen die Nailbar op de markt brengt en/of die producten en systemen te verkopen zonder voorafgaande schriftelijke autorisatie van Nailbar.


13.  Aansprakelijkheid

 1. Nailbar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele overgevoeligheidsreacties c.q. allergieën die kunnen ontstaan bij gebruik van de producten van Nailbar. Het gebruik c.q. het werken met de producten dient onmiddellijk gestaakt te worden bij rood worden van de huid, jeuk, of het ontstaan van blaasjes. In ieder geval van astma of zwangerschap adviseert Nailbar gebruikers van haar producten contact op te nemen met de huisarts.

 2. Nailbar is niet aansprakelijk voor schade aan de producten anders dan met inachtneming van de terzake gegeven garanties.

 3. Nailbar is noch op grond van de wet noch uit de overeenkomst aansprakelijk voor zgn. gevolgschade die de wederpartij of een derde terzake van of bij het gebruik van de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen gederfde winst, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.

 4. Onverminderd het bepaalde in lid 2 en 3 van dit artikel is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Nailbar te allen tijde beperkt tot het aan de wederpartij gefactureerde en/of factureerbare bedrag voor het product of voor de dienstverlening ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan.

 5. Nailbar kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor schade die ontstaan is door opzet en/of door (grove) schuld van door haar ingeschakelde zelfstandige hulppersonen, dan wel van tewerkgestelde personen die niet met de leiding van het bedrijf van Nailbar zijn belast.

 6. Nailbar is niet aansprakelijk voor eventuele milieuschade ontstaan door het op niet juiste wijze vernietigen, verwijderen of het zich op niet juiste wijze ontdoen van het product.


14.  Overmacht en ontbinding

 1. Onder overmacht aan de zijde van Nailbar wordt in deze voorwaarden verstaan: oorlog, oorlogsdreiging, natuurrampen, excessieve tijdelijke stijging van de vraag, onlusten, transportbelemmeringen, overheidsmaatregelen, weersomstandigheden, het niet, vertraagd of niet volledig leveren aan Nailbar van bij derden bestelde zaken of diensten, stakingen, bedrijfsblokkades, stiptheidsacties, storingen in het bedrijf van Nailbar, atoomkernreacties, molest alsmede iedere andere omstandigheid buiten de macht van Nailbar die onverschillig of deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst was te voorzien – de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd of aanzienlijk moeilijker of kostbaarder maakt.

 2. Mocht een overmacht toestand langer dan één maand voortduren, dan zal wederpartij gerechtigd zijn het deel van de overeenkomst te ontbinden dat betrekking heeft op de levering van die zaken c.q. uitvoering van die werkzaamheden die ten gevolge van de overmacht niet kunnen worden geleverd c.q. uitgevoerd.

 3. Mocht Nailbar als gevolg van overmacht niet in staat zijn om aan haar verplichtingen te voldoen, dan zal zij, zonder in verzuim te kunnen geraken, gerechtigd zijn de levering van zaken c.q. het verrichten van werkzaamheden uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmachttoestand zal zijn geëindigd.

 4. In geval van overmacht heeft Nailbar het recht de overeenkomst te ontbinden zonder gehouden zijn de daaruit voor de wederpartij voortvloeiende schade te vergoeden.

 5. Indien door Nailbar is bedongen dat bepaalde zaken die geleverd zullen worden afkomstig zijn van met naam genoemde fabrikanten of leveranciers, dan gelden ten aanzien van die zaken de door de fabrikant of leverancier gestelde garantiebepalingen. Nailbar geeft naast die (fabrieks-)garantie geen garantie uit eigen hoofde. Nailbar kan verder niet aansprakelijk worden gehouden in de nakoming van de garantieverplichtingen door genoemde fabrikant of leverancier.

 6. Nailbar is niet verplicht om producten te vervangen wanneer zij onderworpen zijn aan onjuist, abnormaal of onverantwoord gebruik, (be)handeling of opslag.

 7. Nailbar geeft geen garanties met betrekking tot het gebruik of misbruik van de producten, de verkoopbaarheid of beschikbaarheid voor bepaalde doelstellingen anders dan nagelstyling.

 8. Het is de wederpartij expliciet niet toegestaan om na beëindiging van de tussen partijen bestaande overeenkomst de producten, die van Nailbar afkomstig zijn en welke wederpartij nog in voorraad heeft, onder de salonprijs te verkopen dan wel te koop aan te bieden.


15.  Vrijwaring en verrekening

 1. Indien Nailbar terzake van enige schade, waarvoor zij op grond van deze voorwaarden niet aansprakelijk is en waarvoor wederpartij aansprakelijk is, toch door derden mocht worden aangesproken, dient wederpartij Nailbar terzake volledig te vrijwaren en haar alles te vergoeden wat zij aan derden uit dien hoofde zal moeten voldoen op grond van een met toestemming van wederpartij gesloten dadingsovereenkomst c.q. een onherroepelijke rechterlijke of daarmee vergelijkbare uitspraak.

 2. Eventueel door wederpartij ingediende tegenvorderingen welke door Nailbar worden betwist kunnen niet door verrekening met en/of inhouding op het factuurbedrag worden vereffend, maar dienen afzonderlijk te worden gevorderd.


16.  Ontbinding door Nailbar

 1. Indien de wederpartij:

  1. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling en/of schuldsanering indient, dan wel op (een gedeelte van) haar vermogen beslag gelegd wordt, 

  2. overlijdt of onder bewind dan wel onder curatele wordt gesteld,

  3. enige uit kracht der wet, overeenkomst of deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt,

  4. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van haar bedrijf,  heeft Nailbar door het enkel plaatsgrijpen van een der bovenvermelde feiten het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van het reeds geleverde c.q. uitgevoerde, alsook onverminderd haar recht op vergoeding van kosten, rente en schade.


17.  Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is wederpartij verboden om logo’s, afbeeldingen en (gedeelten) van handleidingen, brochures, folders of nieuwsbrieven te kopiëren of anderszins te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nailbar. Evenmin is het wederpartij toegestaan productbenamingen en gebezigde namen in de productlijnen van Nailbar te vermenigvuldigen. 

 2. De wederpartij zal geen logo’s en/of afbeeldingen van diverse merken combineren of door elkaar heen gebruiken, maar te allen tijde het logo van het merk van het product tonen.


18.  Vertrouwelijke informatie

 1. Beide partijen zijn gehouden alle informatie welke van de andere partij is verkregen als vertrouwelijk te bestempelen.

 2. De distributeur zal alle maatregelen nemen om te voorkomen dat de vertrouwelijke informatie wordt geopenbaard. Elke partij zal de informatie die onder de verplichting van vertrouwelijkheid valt binnen 10 dagen na beëindiging van de overeenkomst aan de rechthebbende partij ter hand stellen voor zover dat mogelijk is. De verplichting tot geheimhouding blijft ook na de beëindiging van de overeenkomst bestaan.


19.  Toepasselijk recht en geschillen

 1. Alle overeenkomsten waarop de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden is overeengekomen en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

 2. Als rechter wijzen partijen de rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Nailbar.

 3. Het is de wederpartij expliciet niet toegestaan om na beëindiging van de tussen partijen bestaande overeenkomst de producten, die van Nailbar afkomstig zijn en welke wederpartij nog in voorraad heeft, onder de salonprijs te verkopen dan wel te koop aan te bieden. 

 

*Herroeping:

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Nailbar BV, De Amert 126, 5462 GH  Veghel, info@nailbar.nl, Telefoon: 0413-769114) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.